Falls Ihr noch Begriffe kennt oder Vorschläge zur Klärung habt, bitte um Kommentare! Abfallen – afvallen Achterliek – achterlijk Achtknoten – achtknoop Am Wind Kurs – an de windse kuersen anlegen – aanleggen anluven – oploeven aufschießen – opschieten backbord – bakboard Baum – giek Baumniederholer – neerhouder Dichtholen – doorzetten Fock – fok Großsegel – grootseil Großfall – grootval Großschot – grootschoot Halsen – halzen Killen – killen Klar zum Wenden –.. Read More